Čtvrtek, 21 Led 2021

Úřední informace

Nabídka práce

Akce v okolí

Historie - farnost
docu0286 kos1

Ohlédneme-li se několik let nazpět, do historie naší farnosti, pak z pramenu kronik a vyprávění ze dozvídáme, že od dávných dob patřila naše obec k farnosti křenovické. V neděli jezdívali sedláci na mši svatou na vozech, ostatní chodívali pěšky až na opačný konec Křenovic do kostela sv. Mikuláše, později už do nově postaveného kostela sv. Václava. Tam se modlilo a zpívalo „po moravsky“, některé písně se zpívají dodnes. Naší předkové v těchto chrámech získali svátost křtu i ostatní svátosti a na křenovickém hřbitově kolem kostela byli také pohřbeni. Po zřízení samostatné duchovní správy ve Strahovicích byla v roce 1921 postavena farní budova, roku 1923 byl založen hřbitov a v roce 1924 byl slavnostně posvěcen kostel sv. Augustina. Pozemek pro tyto účely věnoval kníže Karel Max Lichnovský. 26 října 1924 navštívil Strahovice a posvětil nový farní kostel olomoucký arcibiskup Dr. Leopold Prečan.

Kostel je vystavěn v neobarokním slohu. Jeho délka je 30 m, šířka 12 – 14 m, výška stropu 11 m a výška věže 33 m. Ve věži byly umístěny dva zvony zasvěcené P. Marii a sv. Václavu. Roku 1936 byl zakoupen zvon ke cti sv. Josefa. Téhož roku byla provedena elektrifi kace kostela, fary, varhan a zvonů. Během II.sv. války musely být zvony P.Marie a sv. Josefa odevzdány pro válečné účely. Zůstal jen zvon sv. Václav – 250 kg. V 70. letech se konala po vesnici sbírka na zakoupení nových zvonů, ale jejich koupě nebyla z okresu povolena. Až roku 1991 byly pořízeny dva zvony. Větší o váze 490 kg je zasvěcen Panně Marii, menší 320 kg sv. Josefu.

kos2

Roku 1952 byly instalovány na věži nové věžní hodiny o průměru 120 cm. Roku 1999 byly zakoupeny elektronické hodiny, které jsou řízeny signálem z Frankfurtu nad Mohanem.

Válkou značně poškozený kostel byl opravován v letech 1945 a 1948. K rozsáhlým opravám došlo v letech 1970 a 1982. Roku 1999 byla báň kostela pokryta měděným plechem a opravena fasáda věže.

První výmalba kostela beuronského stylu byla z r. 1934, při dalších výmalbách roku 1968 a 1996 byly ponechány pouze barevné medailony světců.

Hlavní oltář ze slezského mramoru zdobí sochy Božského Srdce Páně a dvou kořících se andělů z pískovce. Nad oltářem je umístěn obraz patrona chrámu sv. Augustina, který byl r. 1996 v Olomouci restaurován. Vitrážní okna sv. Ambrože a sv. Moniky byla instalována r. 1951.

Pozlacený svatostánek byl silně poškozen při vloupání do kostela r. 1994. V příštím roce byl znovu opraven.

V souladu s duchem obnovy liturgie jsou po II. vatikánském koncilu slouženy mše svaté u obětního stolu čelem k věřícím. Byl zakoupen nový dřevěný obětní stůl a provedena rekonstrukce schodů, vedoucích k oltáři, aby zabíraly menší prostor.

Na schodech ke kněžišti byla odstraněna krásná mramorová mřížka. Sloupky z této „kroty“ byly použity při zhotovení nového mramorového obětního stolu, který byl slavnostně posvěcen olomouckým světícím biskupem Mons. Josefem Hrdličkou na odpust dne 29.8.1993.

Boční oltáře p. Marie Lurdské, svatého Josefa, pomník padlých vojáků ke cti P. Marie Sedmibolestné, křtitelnice a kazatelna jsou rovněž zhotoveny ze slezského mramoru.

kos3 3-20_02

Prvním strahovickým farářem se stal r. 1922 P.Dr. Josef Vrchovecký. Bohoslužby se konaly v kapli, proto bylo hlavním úkolem nového pana faráře postavit v obci kostel. Díky pomoci knížete Lichnovského, který věnoval pozemek a také jinak podporoval stavbu a za nezištné pomoci všech farníků mohla být stavba r. 1924 ukončena. P. Vrchovecký byl znám v celém okolí jako výborný kazatel na pouti v Hrabyni. U kostelní zdi hrabyňského kostela byl r. 1960 pohřben. Ve Strahovicích působil do r. 1941, po válce v období 1945-1946.

V průběhu válečných let 1941-1943 byl pověřen správou naší farnosti P. Richard Henkes, u kterého je v současné době zahájen proces blahoslavení. Za svá protiválečná kázání byl zatčen a poslán do koncentračního tábora v Dachau. Tam se při ošetřování nemocných Čechů nakazil tyfem a zemřel.

Krátkou dobu, asi 3 měsíce v roce 1943 byl duchovním správcem farnosti P. Oskar Hűbl. Po něm nastoupil P. Karl Wehner. S farníky prožil těžkou válečnou dobu, byl oblíben pro svou obětavost a neohroženost. Jako němec musel Strahovice r.1946 opustit.

P. Viktor Schmack přijel do naší obce r. 1946 a působil v ní do r. 1965, kdy se odstěhoval do Německa. Postaral se o poválečnou opravu kostela a dalších církevních objektů.

Velice oblíbeným knězem farnosti se stal P. Vladimír Valenta, který nastoupil na faru r. 1965. Za jeho působení došlo v kostele k mnoha změnám jak v liturgii, tak ve vnitřní úpravě kostela, aby vše odpovídalo požadavkům 2. Vatikánského koncilu. P. Valenta zemřel tragicky r.1984.

3-20_03

Dalších 7 let se staral o naši farnost štěpánkovický farář P. Vladislav Skupieň.

1.2.1990 byl mezi námi přivítán P. Jan Vidlák, který vedl farnost 13 let. Za jeho působení se v obci postavilo nebo opravilo mnoho církevních staveb, pomníků nebo křížů. Rovněž u samotného kostela byla provedena řada oprav, včetně nákladné opravy střechy. Na jeho místo nastoupil v roce 2003 P. Josef Kaszper, který k nám přišel z farnosti Melč. V současné době působí ve farnosti Hať, rád na Strahovice vzpomíná a těší se z každé možnosti vzájemného setkání. V letech 2006 - 2009 působil ve farnosti P.Mgr. Martin Kubeš. V říjnu 2009 jsme v naší farnosti přivítali P.Mgr. Davida Kantora, který je naším stávajícím duchovním správcem.

Duchovní život se ve farnosti rozvíjel za pomoci náboženských spolků, které byly postupem času založeny.

III. řád sv. Františka sdružoval muže i ženy, Mariánská družina byla určena pro svobodné dívky a Spolek svaté Anny pro vdané ženy. Tento Spolek přetrval i dobu totality, která nepřála náboženským aktivitám a působí dodnes.