Čtvrtek, 16 Zář 2021

Akce v obci

Úřední informace

Nabídka práce

Akce v okolí

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Název

 
Obec Strahovice

2. Důvod a způsob založení

 
Obec Strahovice vznikla podle zákona č. 367/1990, o obcích ve znění pozdějších předpisů v roce 1990.
Obec vykonáná svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura

 

 • OBEC STRAHOVICE
  • ZASTUPITELSTVO
   • Finanční výbor
   • Kontrolní výbor
  • RADA
   • Komise pro občanské záležitosti
   • Komise k projednávání přestupků
   • Sportovní komise
   • Kulturní komise
  • OBECNÍ ÚŘAD
   • Pošta partner
   • Místní knihovna

4. Kontaktní spojení, poštovní adresa a adresa úřadovny

 
Strahovice č.190,
747 24 Strahovice
tel.: 553 650 582,
fax.: - není využíván
e-mail, e-podatelna: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ,
další elektronická adresa: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
internetové stránka: www.strahovice.cz
ID datové schránky: 323bisu
 
Úřední hodiny:

Pondělí 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00 - pro veřejnost
Úterý 8:00 - 15:00
Středa 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00 - pro veřejnost
Čtvrtek 8:00 - 15:00 - pro veřejnost
Pátek 8:00 - 13:00

5. Bankovní spojení

 

1847097359/0800 Česká spořitelna

6. IČ

 

00534668

7. Kontakt na pověřence – GDPR

 
DPO – Data Protection Officer
 • Mgr. Kamil Nečas
 • e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 • tel.: 777 093 685

8. Dokumenty

 

 • viz úřední deska

9. Rozpočet

 

 • viz úřední deska

 

Poskytování informací, příjem podání

Důvod a způsob založení

Obec Strahovice má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění.

Příjem žádostí a podání

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.
V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.
V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:
 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.
Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).
Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.
Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.
Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.
Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.
Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Opravné prostředky (způsob odvolání a jeho obsah):

 • odvolání se podává písemně na adresu obecního úřadu,
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.
O odvolání rozhoduje:
 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.
O odvolání je nutné rozhodnout do 30 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Položka
Sazba
mzdnové náklady:
hodina práce zaměstnance spojené s vyhledáváním informace v archívu (účtuje se za každou započatou hodinu)


160,00 Kč
materiálové náklady:
fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4)

1,50 Kč
fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A3)
3,00 Kč
doručovací náklady
hodnota poštovného dle platného ceníku
ostatní náklady
dle skutečně
vynaložených nákladů